1. Názov súťaže

Názov propagačnej spotrebiteľskej súťaže je  ,,Darčeky do obývačky“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je propagácia printového titulu maxi všetko pre ženu, ktoré vydáva spoločnosť BAUER MEDIA SK v.o.s.

 

2. Organizátor súťaže

Propagačnú spotrebiteľskú súťaž,,Darčeky do obývačky“ organizuje spoločnosť  BAUER MEDIA SK, v.o.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,  IČO: 36817325, IC DPH: SK2022432247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sr, vložka č. 675/V (ďalej len „organizátor“). Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).


3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom vecnej a finančných výhier je BAUER MEDIA SK, v.o.s. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36817325, IČ DPH: SK2022432247. Vecné a finančné výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.


4. Podmienky účasti v propagačnej spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý v dobe začiatku súťaže dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony, a ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ďalej blízke osoby podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka týchto osôb.

 

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Propagačná spotrebiteľská súťaž trvá v termíne od 08.03.2010 a končí 05.04.2010 a bude prebiehať v časopisoch vydávaných organizátorom uvedenými v bode 1 pod heslom jednotlivých časopisov:

 

6. Pravidlá súťaže

Do súťaže o ceny bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 07.04.2010 do 25.04.2010 zašle SMS na skrátené číslo 6660 v tvare:
MX (medzera) AUTO (medzera) MENO, PRIEZVISKO, ADRESA.
Počet SMS nie je obmedzený. Cena SMS s kódom 6660 je bez DPH 0.996 € a cena SMS s DPH je 1,195 €.
Žrebovanie náhodným výberom sa uskutoční dňa 26.04.2010  zástupcom organizátora zo všetkých došlých SMS zaslaných v čase od 07.04.2010 do 25.04.2010 (rozhoduje dátum SMS) v priestoroch organizátora. Výherca bude vylosovaný len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výsledok žrebovania bude uverejnený v časopise  maxi všetko pre ženu a na internetovej stránke www.pravidla-a-vyhercovia.sk
.

 

7. Výhry/Ceny

Do súťaže sú zaradené celkovo 4 ceny:
1x osobný automobil Fiat Panda Actual Plus 1,1
3x peňažná hotovosť 100 EUR
Celková hodnota výhier je 7.017,- Euro.

 
8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. Základnými predpokladmi pre úspešné uplatnenie výhry je predloženie dokladu o oprávnení používať telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná SMS správa do 15 dní od žrebovania a mať uhradené všetky záväzky voči operátorovi. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhry budú odovzdané osobne resp. zasielané prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Účastník bude telefonicky informovaný o výhre a spôsobe jej uplatnenia najneskôr do 15 dní od žrebovania. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 15 dní od vyžrebovania alebo výherca sa ani do 15 dní od obdržania výzvy nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, výherca stráca právo na získanie výhry. V prípade, ak sa nepodarí výhru doručiť výhercovi na ním uvedenú adresu trvalého bydliska a výherca sa neprihlási organizátorovi a nedohodne si s organizátorom spôsob prevzatia výhry ani do 15 dní odo dňa neúspešného pokusu doručiť výhru poštou, výherca stráca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

  

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať.
Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

  

11. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu.

 

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora www.pravidla-a-vyhercovia.sk. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami.
 

 

V Bratislave, 06. 04 . 2010

Ing. Jozef Bajo
BAUER MEDIA SK, v.o.s.