1. Názov súťaže

Názov propagačnej spotrebiteľskej súťaže je  ,,Šťastná 13“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zviditeľnenie a propagácia printových titulov, ktoré vydáva spoločnosť BAUER MEDIA SK v.o.s. (Rytmus života | Eurotelevízia | TV Max | Telemagazín | Chvíľka pre teba | Naša záhrada | TELE plus).

 

2. Organizátor súťaže

Propagačnú spotrebiteľskú súťaž „Šťastná 13“ organizuje spoločnosť  BAUER MEDIA SK v.o.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,  IČO: 36817325, IC DPH: SK2022432247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sr, vložka č. 675/B (ďalej len „organizátor“). Táto spotrebiteľská súťaž (ďalej aj „súťaž“) sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.


3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom vecných a finančných výhier je spoločnosť BAUER MEDIA SK v.o.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,  IČO: 36817325, IC DPH: SK2022432247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sr, vložka č. 675/B. Vecné a finančné výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.


4. Podmienky účasti v propagačnej spotrebiteľskej súťaži

Do časti súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý v dobe začiatku súťaže dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony, a ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ďalej blízke osoby podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka týchto osôb. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.

 

5. Miesto konania a trvanie spotrebiteľskej súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky ako aj na území Českej republiky. Tieto pravidlá upravujú časť súťaže prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, ktorá je určená pre osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Časť súťaže prebiehajúcu na území Českej republiky upravujú osobitné pravidlá určené pre časť súťaže prebiehajúcu na území Českej republiky, ktoré sa vzťahujú na osoby s trvalým pobytom na území Českej republiky. Výhercovia súťaže sú však určovaní spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže, či už do jej časti prebiehajúcej na území Slovenskej republiky alebo časti prebiehajúcej na území Českej republiky. Rovnako výhry uvedené v týchto pravidlách sú spoločné pre obe republiky (a teda pre všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže, či už sa zapojili do jej časti prebiehajúcej na území Slovenskej republiky alebo časti prebiehajúcej na území Českej republiky).
Propagačná spotrebiteľská súťaž trvá v termíne od 5.12.2011 a končí 6.1.2012 a bude prebiehať v časopisoch vydávaných organizátorom, ktoré sú uvedené v bode 1. týchto pravidiel, a to v nasledovných vydaniach časopisov a pod heslom:
Eurotelevízia 50, 51+52, 53/2011: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
Telemagazín 50, 51+52, 53/2011: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
TV MAX 25, 26/2011: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
Rytmus života 50, 51, 52/2011: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
Chvíľka pre teba 50, 51, 52/2011: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
Naša záhrada 1/2012: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
TELE plus 26/2011, 1/2012: Súťaž pre šťastlivcov Štastná 13
V súlade s rozhodnutím organizátora nemusí súťaž prebehnúť vo všetkých uvedených tituloch resp. ich vydaniach.

 

6. Pravidlá súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každý súťažiaci, ktorého mobilné telefónne číslo, ktoré oprávnene používa, obsahuje ktorúkoľvek zo šťastných dvojíc uvedených v tabuľke šťastných dvojíc umiestnenej vo vyššie uvedených vydaniach časopisov organizátora súťaže. Stačí pritom, ak mobilné telefónne číslo obsahuje aspoň jednu šťastnú dvojicu. Takýto súťažiaci sa nižšie uvedeným spôsobom môže zapojiť do súťaže.
Do súťaže o ceny bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 5.12.2011 do 6.1.2012 zašle SMS na skrátené číslo 6663, a to v tvare STASTIE(medzera)SKRATKA PRÍSLUŠNÉHO ČASOPISU. Skratky jednotlivých časopisov a teda formát jednotlivých súťažných SMS je nasledovný:
V časopise TELE plus: STASTIE(medzera)TP 
V časopise Eurotelevízia: STASTIE(medzera)ETV  
V časopise Telemagazín:  STASTIE(medzera)TVM
V časopise TV MAX: STASTIE(medzera)MA
V časopise Rytmus života: STASTIE(medzera)RY
V časopise Chvíľka pre teba: STASTIE(medzera)CH
V časopise Naša Zahrada: STASTIE(medzera)ZAH

Ak súťažiaci pošle SMS pre registráciu do súťaže v uvedenom tvare na uvedené číslo, v spätnej SMS dostane informáciu o konkrétnej možnej výhre a súťažnú otázku.
Následne súťažiaci opäť odosiela SMS vo vyššie uvedenom tvare, tentokrát aj s odpoveďou na súťažnú otázku, teda SMS v tvare STASTIE (medzera) SKRATKA PRÍSLUŠNÉHO ČASOPISU(medzera) ODPOVEĎ NA SÚŤAŽNÚ OTÁZKU.  Počet SMS ktoré možno odoslať do súťaže z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený. Cena jednej SMS je maximálne 0,50 € s DPH. V každej SMS správe je možné zaslať vždy najviac jednu odpoveď na súťažnú otázku.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 08.1.2012  zástupcom organizátora, a to spomedzi všetkých SMS obsahujúcich správnu odpoveď na súťažnú otázku doručených do súťaže v čase od 5.12.2011 do 6.1.2012 (rozhoduje dátum doručenia SMS do súťaže) v rámci celej súťaže (t.j. v rámci časti súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky ako aj časti súťaže prebiehajúcej na území Českej republiky). Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priestoroch organizátora. Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý do súťaže pošle SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku v najkratšom čase, tzn. rozhoduje čas medzi odoslaním SMS so súťažnou otázkou súťažiacemu a doručením SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku organizátorovi. Ak bude vzhľadom na rovnaký čas medzi odoslaním súťažnej otázky a jej zodpovedaním umiestnených viac výhercov na niektorom výhernom poradí (t.j. na niektorej výhernej pozícii), rozhoduje o výhercovi väčší počet SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku doručených do súťaže z jedného telefónneho čísla. Ak sa bude zhodovať aj tento počet, rozhodne o konečnom výhercovi skorší dátum a čas doručenia prvej SMS do súťaže z daného telefónneho čísla. Výhercovia budú určovaní len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Vyhodnotenie súťaže (t.j. výhercovia súťaže) bude uverejnené na internetovej stránke www.pravidla-a-vyhercovia.sk.

 

7. Výhry/Ceny

Do súťaže je zaradených celkovo 5 cien:
1x Hlavná cena: peňažné prostriedky vo výške 1.600,- €
1x LED TV Sony uhl. 40“ v hodnote 800,- €
1x espreso De Longhi Intesa v hodnote 600,- €
1x peňažné prostriedky vo výške 600,- €
1x Notebook Lenovo v hodnote 400,- €
Výhry sú spoločné pre všetky časopisy a zároveň sú spoločné pre Slovenskú republiku ako aj pre Českú republiku (t.j. pre obe časti súťaže, tak časť prebiehajúcu v SR ako aj časť prebiehajúcu v ČR).
Celková hodnota výhier je 4.000,- Euro
.

  
8. Odovzdanie výhry

Organizátor si vyhradzuje právo pred odovzdaním výhry vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola určená za výhercu. Základnými predpokladmi pre úspešné uplatnenie výhry je predloženie dokladu o oprávnení používať telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná SMS správa do súťaže, a to do 15 dní od určenia výhercu. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhry budú zasielané prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Účastník bude telefonicky, na telefónnom čísle  z ktorého bola do súťaže odoslaná výherná SMS správa, informovaný o výhre a spôsobe jej uplatnenia najneskôr do 15 dní od určenia výhercov súťaže. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 15 dní od určenia výhercov (organizátor musí uskutočniť aspoň 2 pokusy) alebo výherca ani do 15 dní od obdržania výzvy nepreukáže, že je osobou, ktorá bola určená za výhercu, výherca stráca právo na získanie výhry a výhra prepadá v prospech organizátora. V prípade, ak sa nepodarí výhru doručiť výhercovi na ním uvedenú adresu trvalého bydliska a výherca sa neprihlási organizátorovi a nedohodne si s organizátorom spôsob prevzatia výhry ani do 15 dní odo dňa neúspešného pokusu doručiť výhru poštou, výherca stráca právo na získanie výhry a táto prepadá v prospech organizátora. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

  

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži či jej uplatňovaním. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného oprávnenému subjektu odvolať. Organizátor smie osobné údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Osobné údaje súťažiaceho môže organizátor spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je oprávnený najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich rokov po jej skončení.

  

11. Dane

Výhry v súťaži sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. Príslušné subjekty sú povinné pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry resp. ich hodnota uvedená v týchto pravidlách, predstavujú výhry resp. ich hodnotu pred zdanením.

 

12. Osobitné ustanovenia

Za účastníka sa považuje osoba oprávnene používajúca a držiaca mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, z ktorého bola do súťaže odoslaná SMS správa. Každý účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oprávneným užívateľom telefónneho čísla, z ktorého odoslal SMS do súťaže. U SMS správ doručených do súťaže je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia a obsah doručenej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov a riešenie prípadných otázok. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek a bez náhrady obmedziť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť spotrebiteľskú súťaž ako aj právo zmeniť pravidlá súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži  alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s týmito oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora www.pravidla-a-vyhercovia.sk. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s týmito pravidlami ako aj záväzok riadiť sa nimi a plne ich dodržiavať.
 

 

V Bratislave, 30. 11. 2011

Ing. Jozef Bajo
BAUER MEDIA SK, v.o.s.