1. Názov súťaže

Názov propagačnej spotrebiteľskej súťaže je  ,,Super letná výhra“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zviditeľnenie a propagácia printových titulov, ktoré vydáva spoločnosť MAFRA Slovakia Print, s.r.o. (Rytmus života | Eurotelevízia | TV Max | Chvíľka pre teba).

 

2. Organizátor súťaže

Propagačnú spotrebiteľskú súťaž Super letná výhra“ organizuje spoločnosť  BAUER MEDIA SK v.o.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,  IČO: 36817325, IC DPH: SK2022432247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sr, vložka č. 675/V (ďalej len „organizátor“). Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).


3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom vecných a finančných výhier je BAUER MEDIA SK v.o.s. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36817325, IČ DPH: SK2022432247. Vecné a finančné výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

 
4. Podmienky účasti v propagačnej spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý v dobe začiatku súťaže dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony, a ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ďalej blízke osoby podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka týchto osôb.

 

5. Trvanie súťaže

Propagačná spotrebiteľská súťaž trvá v termíne od 15.06.2012 a končí 11.07.2012 a bude prebiehať v časopisoch vydávaných organizátorom uvedenými v bode 1.

 

6. Pravidlá súťaže

Do súťaže o ceny bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 15.06.2012 do 11.07.2012 zašle SMS na skrátené číslo 6665 vo všetkých časopisoch uvedených v bode 1 v tvare:
AUTO
EURO
BONUS
Cena spätnej SMS s DPH je 0,8 €.
Do súťaže bude zároveň zaradený každý, kto vystrihne a pošle na adresu organizátora 3 výherné kupóny uverejnené v časopisoch:
Eurotelevízia 25, 26, 27
Rytmus života 26, 27, 28
Chvíľka pre teba 26, 27, 28
Kupóny je možné zbierať v každom titule samostatne alebo ich kombinovať z jednotlivých titulov.
Výhercovia budú vylosovaní 13.07.2012 len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výsledok žrebovania bude uverejnený v časopise Eurotelevízia 31/2012, Rytmus života 31/2012, Chvíľka pre teba 31/2012 a TV MAX 16/2012, ako aj na internetovej stránke www.pravidla-a-vyhercovia.sk.

 

7. Výhry/Ceny

Do súťaže sú zaradené tieto ceny:
1x automobil Fiat Panda, kód výhry: AUTO alebo Hotovosť 7.000 EUR, kód výhry: EURO
10x Peňažná hotovosť 100 EUR, kód výhry BONUS
.


8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. Základnými predpokladmi pre úspešné uplatnenie výhry je predloženie dokladu o oprávnení používať telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná SMS správa do 15 dní od žrebovania a mať uhradené všetky záväzky voči operátorovi resp. potvrdenie totožnosti v prípade vyžrebovania zo zaslaných výherných kupónov poštou. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhry budú odovzdané osobne v Bratislave na určenom mieste (v prípade výhry automobilu) alebo zasielané prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Účastník bude telefonicky informovaný o výhre a spôsobe jej uplatnenia najneskôr do 15 dní od žrebovania. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 15 dní od vyžrebovania alebo výherca sa ani do 15 dní od obdržania výzvy nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, výherca stráca právo na získanie výhry. V prípade, ak sa nepodarí dohodnúť osobné prevzatie alebo výhru doručiť výhercovi na ním uvedenú adresu trvalého bydliska a výherca sa neprihlási organizátorovi a nedohodne si s organizátorom spôsob prevzatia výhry ani do 15 dní odo dňa neúspešného pokusu doručiť výhru poštou, výherca stráca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

  

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži či jej uplatňovaním. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie SMS správ ani za akékoľvek technické problémy spojené so zasielaním SMS správ. SMS správy možno do súťaže zasielať len zo štandardných telefónnych čísel, u ktorých je možné telefónne číslo identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán alebo pevných telefónnych liniek sú zo súťaže vylúčené. Organizátor nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier ako ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier. Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia uvedené v týchto pravidlách.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného oprávnenému subjektu odvolať. Organizátor smie osobné údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Osobné údaje súťažiaceho môže organizátor spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. Účasťou v súťaži zároveň súťažiaci organizátorovi udeľuje súhlas so zasielaním informácií o novinkách, ponukách a ďalších informácií na jeho telefónne číslo, ktoré poskytol v rámci zapojenia sa do súťaže. Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného organizátorovi odvolať. Súťažiaci má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené príslušnými ustanoveniami § 62 a súv. zákona o elektronických komunikáciách.
Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je oprávnený najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich rokov po jej skončení.

  

11. Dane

VVýhry v súťaži sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov. Príslušné subjekty sú povinné pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry resp. ich hodnota uvedená v týchto pravidlách, predstavujú výhry resp. ich hodnotu pred zdanením.

 

12. Osobitné ustanovenia

Za účastníka sa považuje osoba oprávnene používajúca a držiaca mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, z ktorého bola do súťaže odoslaná SMS. Každý účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oprávneným užívateľom telefónneho čísla, z ktorého odoslal SMS do súťaže. U SMS doručených do súťaže je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia a obsah doručenej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov a riešenie prípadných otázok. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek a bez náhrady obmedziť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť spotrebiteľskú súťaž ako aj právo zmeniť pravidlá súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži  alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s týmito úplnými pravidlami súťaže na internetovej stránke organizátora http://pravidla-a-vyhercovia.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže ako aj záväzok riadiť sa nimi a plne ich dodržiavať.
 

 

V Bratislave, 14. 06. 2012

Ing. Jozef Bajo
BAUER MEDIA SK, v.o.s.