1. Názov súťaže

Názov propagačnej spotrebiteľskej súťaže je Veľká jesenná súťaž“ (ďalej aj „súťaž“). Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zviditeľnenie a propagácia printových titulov, ktoré vydáva spoločnosť MAFRA Slovakia Print, s.r.o. (Rytmus života | Eurotelevízia | TV Max | Telemagazín | Chvíľka pre teba | TELE plus | Napísané životom).

 

2. Organizátor súťaže

Propagačnú spotrebiteľskú súťaž „Veľká jesenná súťaž“, resp. jej časť prebiehajúcu na území Slovenskej republiky organizuje spoločnosť  BAUER MEDIA SK v.o.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36817325, IČ DPH: SK2022432247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vložka č. 675/B (ďalej len „organizátor“).


3. Podmienky účasti v propagačnej spotrebiteľskej súťaži

Do časti súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá ku dňu začiatku súťaže dovŕšila vek 18 rokov, je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ďalej blízke osoby podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka týchto osôb. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.

 

4. Miesto konania a trvanie spotrebiteľskej súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky ako aj na území Českej republiky. Tieto pravidlá upravujú časť súťaže prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, ktorá je určená pre osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Časť súťaže prebiehajúcu na území Českej republiky upravujú osobitné pravidlá určené pre časť súťaže prebiehajúcu na území Českej republiky, ktoré sa vzťahujú na osoby s trvalým pobytom na území Českej republiky. Výhercovia súťaže sú však určovaní spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže, či už do jej časti prebiehajúcej na území Slovenskej republiky alebo časti prebiehajúcej na území Českej republiky. Rovnako výhry uvedené v týchto pravidlách sú spoločné pre obe republiky (a teda pre všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže, či už sa zapojili do jej časti prebiehajúcej na území Slovenskej republiky alebo časti prebiehajúcej na území Českej republiky).
Propagačná spotrebiteľská súťaž trvá v termíne od 12.09.2013 do 10.10.2013 vrátane a bude prebiehať v časopisoch vydávaných organizátorom, ktoré sú uvedené v bode 1. týchto pravidiel, a to v nasledovných vydaniach časopisov:

EuroTelevízia 38,39,40/2013
Telemagazín 38,39,40/2013
Rytmus života 38,39,40/2013
Záhady a horoskopy 6/2013
Napísané životom 10/2013

TV MAX 20/2013
Chvíľka pre teba 38,39,40/2013
Teleplus 20/2013

 

5. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že správne vylúšti niektorú z prešmyčiek, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedených vydaniach časopisov a následne, počas doby konania súťaže, najneskôr do 10.10.2013 vrátane, spôsobom podľa týchto pravidiel odošle správne riešenie krížovky (tajničku) do súťaže.

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 12.09.2013 do 10.10.2013 vrátane odošle SMS so správnym riešením prešmyčky (Hesla) na skrátené číslo 6665, a to v tvare uvedenom v príslušnom časopise pri danej krížovke.

SMS so správnym riešením prešmyčky (tajničkou) sa na skrátené číslo 6665 zasielajú v tvare: MESTO (medzera) SKRATKA PRÍSLUŠNÉHO ČASOPISU (medzera) ZNENIE Hesla. Skratky jednotlivých časopisov a teda formát jednotlivých súťažných SMS je nasledovný:

V prípade časopisu EuroTelevízia: SUTAZ ETV tajnička
V prípade časopisu Telemagazín: SUTAZ TVM tajnička
V prípade časopisu TV MAX: SUTAZ MA tajnička
V prípade časopisu Rytmus života: SUTAZ RY tajnička
V prípade časopisu Záhady a horoskopy: SUTAZ ZAH tajnička
V prípade časopisu Napísané životom: SUTAZ PZ tajnička
V prípade časopisu Chvíľka pre teba: SUTAZ CH tajnička
V prípade časopisu TELE plus: SUTAZ TP tajnička

Súťažiaci, ktorého SMS so správnym riešením prešmyčky (Hesla) bude v správnom tvare doručená do súťaže v období od 12.09.2013 do 10.10.2013 vrátane, dostane spätnú SMS s potvrdením o zaradení do súťaže. Každému takémuto súťažiacemu bude zaslaná spätná SMS so súťažnou otázkou a informáciou o vecnej výhre, o ktorú súťažiaci na základe danej SMS súťaží. Výhercami vecných výhier sa stanú tí súťažiaci, ktorí v najkratšom čase správne zodpovedajú zaslanú súťažnú otázku, t.j. v najkratšom čase doručia do súťaže (t.j. na číslo 6665) SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku.

Finále súťaže o hlavnú výhru, t.j. o peňažné prostriedky vo výške 2000,- EUR, sa uskutoční dňa 10.10.2013. Všetkým súťažiacim, ktorí boli na základe ich SMS správy so správnym riešením prešmyčky (tajničkou) zaradení do súťaže, bude dňa 10.10.2013 odoslaná SMS s finálovou súťažnou otázkou. Výhercom hlavnej výhry sa stane ten súťažiaci, ktorý finálovú súťažnú otázku správne zodpovie v najkratšom čase, t.j. v najkratšom čase doručí do súťaže (t.j. na číslo 6665) SMS so správnou odpoveďou na finálovú súťažnú otázku.

Pre určenie výhercov vecných výhier ako aj pre určenie výhercu hlavnej výhry je teda rozhodujúci čas medzi odoslaním SMS so súťažnou otázkou (resp. finálovou súťažnou otázkou) súťažiacemu zo strany organizátora a doručením SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku (resp. finálovú súťažnú otázku) od daného súťažiaceho organizátorovi (t.j. do súťaže – na číslo 6665). Ak bude vzhľadom na rovnaký čas medzi odoslaním súťažnej otázky a jej zodpovedaním umiestnených viac súťažiacich na niektorom výhernom poradí (t.j. na niektorej výhernej pozícii), rozhoduje o výhercovi na danom poradí (pozícii) skorší dátum a čas doručenia prvej SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku od daných súťažiacich do súťaže, s tým, že súťažiaci, ktorí na danej pozícii nevyhrali, postupujú na ďalšie miesto v poradí (t.j. rozhoduje skutočnosť, SMS s najrýchlejšou správnou odpoveďou na súťažnú otázku ktorého z týchto súťažiacich bola do súťaže doručená ako prvá). Výhercovia budú určovaní len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 10.10.2013 zástupcom organizátora, a to v prípade vecných výhier spomedzi všetkých SMS obsahujúcich správnu odpoveď na súťažnú otázku riadne doručených do súťaže období od 12.09.2013 do 10.10.2013 vrátane (rozhoduje dátum doručenia SMS do súťaže) v rámci celej súťaže (t.j. v rámci časti súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky ako aj časti súťaže prebiehajúcej na území Českej republiky). V prípade hlavnej výhry sa vyhodnotenie uskutoční spomedzi všetkých SMS obsahujúcich správnu odpoveď na finálovú súťažnú otázku riadne doručených do súťaže dňa 10.10.2013 (rozhoduje dátum doručenia SMS do súťaže) v rámci celej súťaže (t.j. v rámci časti súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky ako aj časti súťaže prebiehajúcej na území Českej republiky).

Vyhodnotenie súťaže (t.j. výhercovia súťaže) bude uverejnené na internetovej stránke http://pravidla-a-vyhercovia.sk.

Počet SMS, ktoré možno odoslať do súťaže z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený. Cena jednej SMS je maximálne 0,80 EUR s DPH. V každej SMS je možné zaslať vždy najviac jednu odpoveď na súťažnú otázku.

 

6. Výhry

Do súťaže je zaradených celkovo 7 výhier:

1x hlavná výhra (určená pre finále súťaže): peňažné prostriedky vo výške 2000,- EUR

15 x vecných výhier, konkrétne:

1x LED TV 520,- EUR

1x Notebook 560,- EUR

1x Mobil 600,- EUR

1x Bezdrôtový epilátor 120,- EUR

10x Kozmetický balíček 40,- EUR

1x Inteligentné varenie v pare 160,- EUR

Výhry sú spoločné pre všetky časopisy a zároveň sú spoločné pre Slovenskú republiku ako aj pre Českú republiku (t.j. pre obe časti súťaže, tak časť prebiehajúcu v SR ako aj časť prebiehajúcu v ČR).

  

7. Odovzdanie výhry

Organizátor si vyhradzuje právo pred odovzdaním výhry vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola určená za výhercu. Základnými predpokladmi pre úspešné uplatnenie výhry je predloženie dokladu o oprávnení používať telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná SMS správa do súťaže. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhry budú zasielané prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Účastník bude telefonicky, na telefónnom čísle z ktorého bola do súťaže odoslaná výherná SMS, informovaný o výhre v súťaži a spôsobe jej uplatnenia, a to najneskôr do 15 dní od určenia výhercov súťaže. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 15 dní od určenia výhercov súťaže (organizátor musí uskutočniť aspoň 2 pokusy) alebo výherca nepreukáže, že je osobou, ktorá bola určená za výhercu, výherca stráca právo na získanie výhry a výhra prepadá bez náhrady v prospech organizátora. V prípade, ak sa nepodarí výhru doručiť výhercovi na ním uvedenú adresu trvalého bydliska a výherca sa neprihlási organizátorovi a nedohodne si s organizátorom spôsob prevzatia výhry ani do 15 dní odo dňa neúspešného pokusu doručiť výhru poštou, výherca stráca právo na získanie výhry a táto prepadá bez náhrady v prospech organizátora. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú bez náhrady v prospech organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

  

8. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži či jej uplatňovaním. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie SMS správ ani za akékoľvek technické problémy spojené so zasielaním SMS správ. SMS správy možno do súťaže zasielať len zo štandardných telefónnych čísel, u ktorých je možné telefónne číslo identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán alebo pevných telefónnych liniek sú zo súťaže vylúčené. Organizátor nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier ako ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier. Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia uvedené v týchto pravidlách.

 

9. Osobné údaje a osobnostné práva

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného oprávnenému subjektu odvolať. Organizátor smie osobné údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Osobné údaje súťažiaceho môže organizátor spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. Účasťou v súťaži zároveň súťažiaci organizátorovi udeľuje súhlas so zasielaním informácií o novinkách, ponukách a ďalších informácií na jeho telefónne číslo, ktoré poskytol v rámci zapojenia sa do súťaže. Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného organizátorovi odvolať. Súťažiaci má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené príslušnými ustanoveniami § 62 a súv. zákona o elektronických komunikáciách.

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je oprávnený najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich rokov po jej skončení.

  

10. Dane

Výhry v súťaži sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov. Príslušné subjekty sú povinné pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry resp. ich hodnota uvedená v týchto pravidlách, predstavujú výhry resp. ich hodnotu pred zdanením.

 

11. Osobitné ustanovenia

Za účastníka sa považuje osoba oprávnene používajúca a držiaca mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, z ktorého bola do súťaže odoslaná SMS. Každý účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oprávneným užívateľom telefónneho čísla, z ktorého odoslal SMS do súťaže. U SMS doručených do súťaže je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia a obsah doručenej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov a riešenie prípadných otázok. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek a bez náhrady obmedziť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť spotrebiteľskú súťaž ako aj právo zmeniť pravidlá súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s týmito úplnými pravidlami súťaže na internetovej stránke organizátora http://pravidla-a-vyhercovia.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže ako aj záväzok riadiť sa nimi a plne ich dodržiavať.
 

 

V Bratislave, 11. 09. 2013

Ing. Jozef Bajo
BAUER MEDIA SK, v.o.s.